Nyíregyházán négy úgynevezett Natura 2000 terület található: a Sóstói-erdő, az Orosi-gyepek, a Nyíregyházi lőtér, valamint a Nagy-Vadas. Ezek a területek európai jelentőségű természeti értékeket rejtenek.

 


 

 

Mit is jelent a Natura 2000 hálózat, és miért fontos ez számunkra?

Az ezredfordulóra világossá vált, hogy az emberiség olyan mértékben éli fel természeti erőforrásait, hogy azzal már rövid távon is saját jövőjét kérdőjelezi meg. Ezt a tényt felismerve az Európai Unió elhatározta, hogy konkrét lépéseket tesz a saját területén található természeti örökség megőrzésére, ezért létrehozta a Natura 2000 hálózatot, azaz a közösségi jelentőségű természeti területek rendszerét. Ennek keretében a többi tagországhoz hasonlóan hazánkban is kijelölték azokat a területeket, ahol a kontinens egésze számára megóvandó vadon élő növény- és állatfajok, valamint a természetes élőhelyek megőrzését meg kell valósítani, továbbá a területi kijelölés mellett megszületett az ezek védelmét biztosító jogszabály is. A kijelölés alapját szolgáló természeti értékek igen nagy része csak hazánkban, a Pannon Biogeográfiai Régióban fordul elő, megvédésük ezért nemzeti érdek is. A hazánk területének mintegy 21%-át kitevő Natura 2000 hálózat nem valamiféle nagyközönségtől elzárt rezervátum, hanem kinyilvánított célja szerint annak a tere, ahol a természetvédelem, a természeti környezettel egyensúlyt tartó fenntartható gazdálkodás és a társadalom kulturális érdekei is összhangba kerülnek. Az európai közösségi célok elérését az egyes élőhelyek (pl. gyepek) esetében már életbe is lépett, valamint más élőhelyek (pl. erdők) esetében rövidesen életbe lépő – a Natura 2000 területeken gazdálkodók számára nyújtandó – támogatások is várhatóan segíteni fogják, amely támogatások mellett azonban szükség van arra is, hogy mi, helyben lakók minél jobban megismerjük közös természeti örökségünket.

 

Egyesületünk partnerként csatlakozva az Ifjú Botanikusok Baráti Köre K-36-06-00420K számú, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Kövice-Zöld Forrás pénzügyi alapjának támogatásával megvalósuló programjához, 2006-2007-ben részletes természetvédelmi felmérést végzett Nyíregyháza Natura 2000-es területein. Ennek során részletes élőhelytérképet készítettünk, felmértük a védett növények állományait, szakirodalmi adatokat gyűjtöttünk. Adatainkat átadtuk a hivatalos természetvédelmi szerveknek, így segítve munkájukat. A program eredményeként az Ifjú Botanikusok Baráti Köre színes ismeretterjesztő kiadványt készített Nyíregyháza Natura 2000-es területeiről, amelyet eljuttattunk a helyi döntéshozókhoz, turisztikai irodákhoz, és egyéb érdekeltekhez. Az „Európai jelentőségű természeti értékek Nyíregyházán” című ingyenes kiadvány az E-misszió Egyesület irodájában hozzáférhető.

További információk Nyíregyháza Natura 2000-es területeiről

Orosi-gyepek

A Natura 2000 hálózatban HUHN 20131 számon nyilvántartott különleges természetmegőrzési terület.
A Nyírség vízzel telített buckaközi laposai és történelem előtti folyóvölgyei az itt élők számára alkalmas helyet nyújtottak üde kaszálórétek kialakításához. A lápok és időszakos vízfolyások mellett elterülő, füzes-nyaras csoportokkal tarkított réteken évszázadok óta folyik a kaszálás, szénagyűjtés. Az időszakosan vízzel borított mocsár- és láprétek a nyíri táj jellegzetes, változatos élővilágú, szemnek is kedves élőhelyei. A Nyíregyházához tartozó Oros település melletti gyepek európai jelentőségét az itt élő vidra, mocsári teknős, valamint a ritka növényfajok és társulások mellett elsősorban annak köszönheti, hogy egy rendkívül veszélyeztetett lepkefaj, a vérfű-hangyaboglárka egyik legjelentősebb populációja az Orosi-gyepeken él. A különleges életmódú lepke petéit a lápréteken élő őszi vérfű virágzatára rakja, de hernyóját hangyák nevelik fel, saját fészkükben. A gépi kaszálás és intenzív gyepművelés, a rétek mesterséges csatornákkal való kiszárítása miatt a vérfű-hangyaboglárka állománya az egész kontinensen erősen visszaszorult. A Natura 2000 szabályozás által ösztönzött kíméletes, hagyományos rétművelés, a feltört kaszálók és legelők visszagyepesítése, valamint a természetes vízgazdálkodás helyreállítása remélhetőleg nem csak a lepkét védi meg a kipusztulástól, hanem megoldást jelent a számos különleges szépségű védett növényfaj (buglyos szegfű, fehér zászpa, mocsári lednek, kisfészkű aszat, és bennszülött orchideafajunk, a pompás kosbor), valamint a vizes élőhelyekhez kötődő kétéltűek, hüllők és madarak, és egyúttal a harmonikus tájkép megőrzéséhez is.

 

Nyíregyházi-lőtér

A Natura 2000 hálózatban HUHN 20060 számon nyilvántartott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.

Az ember évszázados, évezredes jelenlétéhez a tájban mindig hozzátartozott a legeltetés. A Nyírség száraz buckatetőin az erdők kivágása után emberemlékezet óta juh, és szarvasmarhanyájak legeltek. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a korábban az ősi tölgyesek kisebb-nagyobb tisztásain tenyésző füves növényzet kiterjedt, és hatalmas homokpuszták alakultak ki. Itt aztán rendkívül sajátos életközösség alakult ki, amely alkalmazkodott a kedvezőtlen savanyú homoktalaj és a legeltetés viszonyaihoz. Az elmúlt száz évben azonban a homokpuszták legnagyobb részét tájidegen fajokkal beerdősítették, illetve számos esetben silány termést adó szántófölddé vagy gyümölcsössé, szőlővé alakították azokat. Nyíregyházán a Simai út mellett elterülő homokpusztagyepet egy másfajta hasznosítás: a katonai lőtér működtetése tartotta fenn. Az Európában páratlan pannon homokpuszták különlegesen gazdag élővilágú félsivatagi élőhelyek. A Nyíregyházi-lőtér látványos homokbuckáinak sajátságos mikrokozmoszában legalább 25 különböző fűfaj él, melyek legjellemzőbbike a deres színű, bennszülött fajunk, a magyar csenkesz. Számos változatos apró növényfaj, zuzmó, moha és gomba mellett a homokgyepen jellegzetes védett állatfajok is élnek, mint az ürge, vagy a pannon sztyeppek bennszülött fajai, mint a bizarr külsejű sisakos sáska és a homoki futrinka.

A terület méltó lenne arra, hogy a természetbarátok kirándulóhelye legyen, sajnos azonban jelenleg az illegális hulladék-elhelyezés, a homokbányászat, és a terepmotorosok áldatlan tevékenysége rombolja a tájat. Rajtunk múlik, hogy a helyzet kedvező irányba változzék: becsüljük meg rangjához méltóan a Nyírség egyik legnagyobb megmaradt homokpusztáját!

 

 

 Nagy-Vadas

A Natura 2000 hálózatban HUHN 20107 számon nyilvántartott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.
Az Alföld speciális éghajlati, vízrajzi és talajtani viszonyainak köszönhetjük a szikes tavak kialakulását. Európa tőlünk nyugatra eső tájain ismeretlen jelenség, hogy a felszín alatti vizeknek a csapadék kilúgozó hatását meghaladó párolgása miatt a talajban természetes módon igen erős sófelhalmozódás – szikesedés – megy végbe. A különleges talajviszonyokhoz nehéz alkalmazkodni, nem csoda, hogy itt rendkívül gazdag, egyedülálló élővilág jött létre. A pannon szikeseket ezért az Unió a kiemelt jelentőségű megőrzendő értékek között tartja számon.
A Nyírség nyugati felének egyes buckaközi mélyedéseiben is sekély, könnyen kiszáradó, erősen sós vizű tavacskák alakultak ki. Ezek paradicsomi állapotokat teremtenek az itt fészkelő és egyes vonuló madárfajoknak, medrükben és partjukon különleges sótűrő növényvilág díszlik, vizük speciális planktonikus élőlényeknek nyújt otthont.
Sajnálatos módon a vízrendezések, lecsapolások, szennyezés, és intenzív halastóvá alakítás a nyírségi szikes tavak többségét tönkretette. Ezzel szemben a Nagy-Vadas tó (amely részben Nyíregyházához, részben Újfehértóhoz tartozik) hazánk egyik legérintetlenebb állapotában megmaradt és legszebb szikes élőhelye.
A szikes tavak egyetlen év leforgása alatt a legszélsőségesebb állapotokon mennek keresztül. Tavasszal tengernyi víz áll bennük, nyáron hatalmasra nő bennük a nádas, míg őszre szinte a teljes meder kiszárad, és kivirágzik a fehér színű sziksó.
A tó élővilága – elsősorban a madarak – rendkívül érzékenyek a zavarásra. A terület csodáit a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal való előzetes egyeztetés után, természetvédelmi szakember vezetésével fedezzük fel.

 

Sóstói-erdő

A Natura 2000 hálózatban HUHN 20109 számon nyilvántartott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.

A Sóstói-erdőről honlapunkon részletes tudnivalókat itt.