A Polyán* program egy helyi tájgazdálkodási kezdeményezés a Zemplén lábánál, Mikóháza község határában Natura 2000-es hegyi legelő területeken. A program keretében fiatal helyi gazdálkodókat támogatunk a természetközeli gazdálkodás kialakításában, a legelők helyreállításában és hagyományos állatfajták tartásában. Szeretnénk segíteni azokat, akik a megélhetésüket ilyen hagyományos, természetközeli módon képzelik el. A program nem csak a résztvevő gazdálkodók tanyáin és területein fejti ki hatását, egyes elemei - pl. hagyományos baromfifajták elterjesztése – az egész falu lakosságát érintik, a parlagi sas táplálkozási területének védelmét és fenntartását célzó projekt pedig a falu határán lényegesen túlmutató, sőt szlovák gazdálkodókat és területeket is céloz.
A program keretében a gazdálkodók sokféle állattal foglalkoznak, eddig az alábbi fajtákból vannak kisebb állományaik: Hucúl lovak, racka és cigája juhok, kárpáti borzderes marha, szürke marha, , mangalica, hagyományos baromfi fajták. Ezen felül része a koncepciónak a önellátásra berendezkedés, a kézműves, lovas és egyéb (baranta - harcművészet) hagyományok ápolása. Épült a Polyánon egy Erdélyből áthozott, 100 éves gerendaház, melyet az ottani bontás után valódi erdélyi ácsmesterek építettek fel az erdőszélen. A programnak szűken értelmezve két gazdálkodási területe van, az egyik fent a hegyen, ez a Kis és Nagy polyán elnevezésű területekből áll, a másik lent a hegy lábánál, a Bózsva patak és a Mikóháza – Pálháza közötti közút által közrefogott terület. Ez utóbbi egy szép fekvésű legelő, háttérben a patakparti füzekkel és a Zemplén dombjaival.
* A polyán szó hegyi legelőt jelent, illetve az érintett legelő területeknek itt Mikóháza felett ez volt a neve: Kis polyán és Nagy polyán


Projektek

A helyi tevékenységet az alábbi projekteken keresztül igyekszünk segíteni saját megvalósításban, vagy partner szervezeteken keresztül.

 

Fenntartható tájhasználat és helyi termelés segítése Mikóházán, a Zemplén körzetében – „csirkés projekt”

NATURA 2000-es legelő területen, természettel együttműködő gazdálkodást megvalósító minta program

 

 

 

 

 Fenntartható tájhasználat és helyi termelés segítése Mikóházán, a Zemplén körzetében – „csirkés projekt”

 

Pályázó az Inspi-Ráció Egyesület, támogató a Norvég Civil Támogatási Alap – Ökotárs Alapítvány

A projekt időtartama 2009. július – 2010. július

A projekt céljai
Egy helyi faluközösség, valamint a környező települések lakosságának környezeti szemléletformálása;
A helyi környezet állapotával összefüggő döntésekben való társadalmi részvétel élénkítése;
A fenntartható termelési és fogyasztási mintázatok elősegítése, ezáltal az élelmiszer biztonság javítása;
A vidéki környezeti minőség, a biológiai sokféleség és a táj védelme a tartamos, megőrző földhasználat által;
A helyi megélhetés és a lakossági összefogás segítése a helyi termékek és hagyományos mesterségek propagálása útján.

A projekt célterülete egy Zempléni kistelepülés, Mikóháza, valamint néhány környező település.

A problémák

Korábbi, társadalmi fenntarthatósággal kapcsolatos szakmai tevékenységeink (részvétel a Bodrogközben és Beregben indított tájgazdálkodási programokban), valamint e projekt célterületén végzett segítségnyújtásunk során felismertük, hogy a vidéki környezet és megélhetés egyik alapvető problémája a helyi termelés és a helyi termékek fogyasztásának elsorvadása.
Amikor egy közösség helyben nem termel, nem használja a helyi természeti erőforrásokat és jellemzően nem helyi termékeket fogyaszt, ellehetetlenül a megélhetés és lényegtelenné válik a természetes környezet megóvása. Kihalnak a hagyományos mesterségek, elvész az alapvető tudás, amely a létfenntartást tette lehetővé generációk hosszú során át. Az élelmiszert ezután áruházakban vásároljuk, a környék szántóit, legelőit és más területeit a nagyüzemi mezőgazdaság veszi használatba, az állattartás szinte megszűnik, a pénz kifelé áramlik a közösségből és a falu az egykori együttműködő, egymásra utalt faluközösség helyett egy helyen lakó emberek csoportjává degradálódik. Eközben a település környéki természeti erőforrások (egykori legelők, extenzív gyümölcsösök, erdők) használaton kívül vadulnak el, ill. a kívülről jött földhasználók, tulajdonosok, bérlők a gyors haszonszerzés érdekében kizsigerelik, lepusztítják ezeket.
A megélhetés tekintetében a falvak lakossága ezután jellemzően az önkormányzati foglalkoztatástól, valamint néhány nagyobb környékbeli foglalkoztatótól válik függővé. Ez a folyamat ráadásul általában együtt jár az önbecsülés elvesztésével, a reménytelenséggel is, ami tovább rontja a morált a vidéki kistelepüléseken.
Mindezek felett napjaink gazdasági válságjelenségei tovább súlyosbítják az alacsony jövedelmű rétegek kiszolgáltatottságát.
Fő tevékenységek
Hagyományos tyúk és baromfi fajták tartásának elterjesztése (beszerzés, szétosztás);
Hagyományos gyümölcsfa fajták ültetésének elősegítése;
Az egészséges, helyi élelmiszerrel kapcsolatos ismeretterjesztés;
Helyi receptek gyűjtése befőttre, savanyúságra, élelmiszer tartósításra stb., ez alapján tudástár (Mikóházi Kalendárium formájában) összeállítása, terjesztése;
A helyi élelmiszertermelés, értékesítés jogszabályi hátterének közérthető bemutatása a faluban;
Előadás és beszélgetés sorozat (beszélgetések) szervezése a helyi gazdaságélénkítés és a fenntarthatóság kapcsolatáról, kulcsemberek szemléletformálása; "Vásárolj a szomszédtól" - helyi termék és szolgáltatás listázás és ehhez kapcsolódóan a helyi pénz bevezetésének első lépései; A falu feletti ’Polyán’ hegyi legelőn a legelő rekonstrukció (legeltetés), mint fenntarthatósági kezdeményezés segítése.
A pályázatban tervezett tevékenységek visszaadhatják az emberek hitét abban, hogy nagyrészt megélhetnek a saját lakóhelyük környékének természeti erőforrásaiból, hogy fontos ezen erőforrások gondozása, védelme illetve hogy a hagyományos tudás és a hagyományos állat és növény fajták gondozásával, összefogással csökkenthetik kiszolgáltatottságukat.

Oldal tetejére

 

 

 

 

 

 


NATURA 2000-es legelő területen, természettel együttműködő gazdálkodást megvalósító minta program

 

Pályázó az E-misszió Egyesület, támogató a Magyarország- Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007- 2013.
A projekt száma: HUSK 0801/201
A projekt időtartama: 2009. szeptember – 2010. augusztus

A projekt hosszú távú céljai

A Parlagi sas (Aquila heliaca) mint indikátor faj populációjának növekedését elősegítő, a természettel együttműködő gazdálkodás kialakítása Mikóháza felett elhelyezkedő Nagypolyán és Kispolyán néven ismert NATURA 2000-es, közel 80 ha-os hegyi legelő területen, valamint a Bózsva és Rongyva patak völgyében 30 ha szintén NATURA 2000-es területen.
Tájrekonstukció megvalósítása, visszaállítva a területen a XVI-XVII. században kialakult hegyi legelő és erdő foltokat tartalmazó mozaikos tájszerkezetet és az erre jellemző fajgazdagságot. A fentiekben ismertetett gazdálkodásnak a közvetlen tájrekonstrukción túl fontos célja, hogy a természetvédelmi szempontokat teljes mértékben integráló (természetvédelmi kezelési terv alapján folyó) gazdálkodáshoz mintát nyújtson, ezért fontosnak tartjuk a bemutathatóság (a minta jelleg) megvalósítását is. Hosszú távon szeretnénk elérni, hogy a környékbeli (magyarországi és szlovákiai) gazdálkodók is mintát kapjanak hasonló (legalább részben természetvédelmi célú, ill. természettel együttműködő) gazdálkodás kialakítására, ezzel Mikóháza környéke (Alsó Hegyköz) mint határon átnyúló kistérség természeti tőkéje nőjön, így ideális fészkelő és vadászterülete lehessen a Parlagi sasnak.
Fontos hosszú távú célja a programnak, hogy a Alsó Hegyköz határ menti kistájban a hasonló elvek alapján gazdálkodók között együttműködés alakuljon ki.
A projekt tevékenységei

1. Mintagazdaság fejlesztése
A hegyi legelő rekonstrukciójához szükséges extenzív állattartás feltételeinek részbeni megteremtése ezen belül a gazdálkodáshoz szükséges technológia fejlesztés és eszközök beszerzése ( szélgenerátor, kistraktor szárzúzó, motoros kasza, láncfűrész, juh nyíró és körmöző felszerelés, terepjáró, szekér, hám, málhanyereg, kerítések, karámok, válogatók telepítése).
Az állatok létszámának növelése (állat vásárlás) őshonos rideg állattartást jól bíró fajtákkal (borzderes marha, cigája juh), a gyeprekonstrukcióhoz szükséges minimális létszámig.
A legelő rekonstrukcióhoz szükséges a projekt időszakára eső cserjeirtás megvalósítása.
A legelő terület spontán beerdősült részein fenyő és akácfa kitermelés és őshonos fafajokkal való pótlása (tölgy, gyertyán, juhar, kőris, vadgyümölcsfa fajták).
Építési engedély köteles gazdasági épületek és kutatóház engedélyes építési terveinek elkészítése és az építési engedély megkérése.

2. A mintagazdasághoz közvetlenül kapcsolódó gyakorlati természetvédelmi tevékenységek, valamint természetvédelmi monitoring és kutatás (Hu; Sk)
A Polyánon vegetációdinamikai monitoring és kutatás.
Részletes tájgazdálkodási terv kidolgozása a Polyánra.
Az ürge visszatelepítéshez szükséges felmérések elkészítése.
Az ürge visszatelepítése (Szlovákiai területről a szlovák partner segítségével).

3. A Polyánon fészkelő Parlagi sas pár vadász territóriumának felmérése (Hu; SK)
A szlovákiai és a magyar felméréseket végző szakemberek munkamegbeszélése (módszertan, tevékenységek egyeztetése, ütemezése).
Vadász territórium feltérképezése, élőhely-preferencia megállapítása.
Ugyanezeken a területeken potenciális táplálék-kínálat felmérése (faunisztikai felmérés).
A vadász territórium területén élőhely térképezés (botanikai felmérés).
Tájtörténeti kutatás a lehatárolt területekre. A vadász territórium területén a jelenlegi gazdálkodás felmérése.
Általános tájgazdálkodási javaslatok készítése.

4. A tájgazdálkodási javaslatok alapján a területen gazdálkodók tájékoztatása, szemléletformálása (Hu; Sk)
Kétnyelvű kiadványok készítése. Ismeretterjesztő film készítése (szlovák és magyar változat) és felhasználása a gazdaképzésben.
Gazdáknak képzés tájgazdálkodásról, természetvédelemről, képzési anyag kidolgozása (Hu)
Fórumok gazdáknak, ahol a tájgazdálkodási javaslatok megbeszélése történik.
5. Lakossági szemléletformálás (Hu; Sk)
Kétnyelvű lakossági kiadvány készítése és terjesztése a programmal érintett településeken.
A tájgazdálkodással és a Parlagi sassal kapcsolatos ismeretterjesztő táblák kihelyezése az érintett településeken.
Ismeretterjesztő film bemutatása a Zemplín TV Michalovce (SK) és a Sárospataki Zemplén TV-ben (HU).
Letölthető kiadványok (pdf):