NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

20/2009. (VI.30.) KGY

r e n d e l e t e

az Oláh-rét Természetvédelmi Terület létesítéséről

- kivonat -

(az alábbiak csak a legfontosabb tudnivalók szerepelnek, amennyiben a teljes rendeletet és kezelési tervet meg kívánja ismerni, a jobb oldali képre kattintva töltheti le)

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése … felismerve a természeti értékek megőrzésének fontosságát … a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény…, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény … alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§

Oláh-rét Természetvédelmi Terület elnevezéssel helyi jelentőségű védett természeti területként védetté nyilvánítja Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő, e rendelet 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 96,8964 hektár kiterjedésű területet.

2.§

A védetté nyilvánítás célja az Oláh-rét Természetvédelmi Terület – mint a gazdag természetes élővilágú, de veszélyeztetett nyírségi vizes élőhelyek, üde rétek egyik legjellemzőbb helyi képviselője – természeti és tájképi értékeinek megőrzése, fejlesztése, bemutatása.

3.§

(1) Az Oláh-rét Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület…

4.§

Ez a rendelet 2009. július 1-én lép hatályba.


Rendelet letöltése

2. sz. melléklet a 20/2009 (VI.30.) KGY rendelethez

A nyíregyházi Oláh-rét Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

- kivonat -

1. …Az Oláh-rét Természetvédelmi Területhez tartozó földrészletek …: 01319/10; 01338/23; 01338/24; 01338/52; 01340; 01341; 01342; 01343; 01344; 01345; 01346; 01349; 01350/22; 01350/26; 01350/4, valamint a 01334/13 helyrajzi számból … (f, g, h, j, k alrészletek). A … fent megnevezett helyrajzi számok összevonásából, vagy megosztásából keletkező helyrajzi számok is beleértendők az Oláh-rét Természetvédelmi Területhez tartozó földrészletek közé.

1.2. A terület rendeltetése:

A terület rendeltetése az Oláh-rét – mint a gazdag természetes élővilágú, de veszélyeztetett nyírségi vizes élőhelyek, üde rétek egyik legjellemzőbb helyi képviselője – természeti és tájképi értékeinek megőrzése, fejlesztése, bemutatása.

1.3. A terület jogi helyzete:

A területre … a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény védett természeti területekre vonatkozó szabályai érvényesek. A terület egésze – mint ökológiai folyosó – része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak (2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről…).

1.6. A területre vonatkozó … egyéb előírások:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város településrendezési terve

Erdészeti üzemterv

Vadgazdálkodási terv

 

3.3. Ideális kezelési célkitűzések

Az Oláh-rét Természetvédelmi Terület … ideális célállapota egy olyan változatos és fajgazdag élőhelykomplexum, ahol a természeti adottságokkal fenntartható módon gazdálkodó tájhasználat (kaszálás, legeltetés, nádgazdálkodás), és az ökológiai igényeket is figyelembe vevő vízgazdálkodás mellett biztosítható a jelenlegi biológiai sokféleség fenntartása … és a természetes … folyamatok érvényesülése.

  • Az Oláh-rét Természetvédelmi Terület … kiterjedésének és integritásának megőrzése.

  • A védett és … ritka, értékes fajok állományainak megőrzése….

  • A természetes élőhelytípusok sokféleségének dinamikus állapotban való megőrzése.

  • A nem természetes élőhelyek (szántók, tájidegen fák állományai) természetes élőhellyé alakításának elősegítése.

  • A vizes élőhelyek ökológiai vízigényének biztosítása.

  • A … természetvédelmi szempontból kíméletes gazdálkodás (kaszálás, legeltetés) folyamatos biztosítása.

  • A területre érkező látogatók és a környező települések lakossága számára megfelelő szintű ismeretterjesztés nyújtása ….

  • A területen … hosszútávú és rendszeres monitoring-vizsgálatok folytatása, amelyek alapján jobban tervezhetővé válnak a szükséges kezelések….

3.4. Korlátozó és veszélyeztető tényezők elemzése

a) Talajvízszint-csökkenés és klímaváltozás: A régióban … általános … lecsapoló csatornák vízelvezető működése és a klíma megváltozásából … felerősödő szárazodási folyamatok az Oláh-rét Természetvédelmi Terület legértékesebb életközösségeinek leromlását okozhatják. …

b) Tájidegen özöngyomok terjedése: Az Oláh-rét Természetvédelmi Terület területén több olyan, nem őshonos növényfaj található, amelyek spontán terjedése veszélyezteti a természeti értékeket … (pl. keskenylevelű ezüstfa, bálványfa, magas aranyvessző, süntök).

c) Cserjésedéssel-erdősödéssel járó szukcessziós folyamatok: … a területen aktuálisan nem jellemző természetes folyamat, de hasonló élőhelyeken tapasztalható, hogy a kaszálás, legeltetés elmaradásával a gyepekben öregedési folyamatok (túlzott avarfelhalmozódás), illetve cserjésedés, erdősödés indul be. …

a) A jelenlegi területhasznosítás, -használat adta korlátok: A terület jelenlegi hasznosítása a természetvédelmi célkitűzésekkel nagyrészt összhangban van. … A területnek csak kis részén folyik szántóföldi művelés, ami a természetvédelmi célokkal legkevésbé összeegyeztethető. …


f) Természeti értékekre veszélyes technológiák…

Gyepek, nádasok égetése. … Az égetésnek … a vélt kedvező hatásait nem csak a természetvédők, de a korszerű gyepgazdálkodás is megkérdőjelezi. Az égetés – amellett, hogy számos ritka élőlényt elpusztít, és elősegíti több gyomfaj terjedését – … jogszabályokba ütközik. …

A gyepek trágyázása. … veszélyes a természeti értékekre, ha műtrágyát alkalmaznak, vagy túl nagy tömegű, illetve nem eléggé érett istállótrágyát használnak. A túlzott trágyabevitel homogenizálja a gyepeket, és a ritkább fajok kiszorulásával jár. …

Gépi kaszálás. … az egyszerre, nagy területre kiterjedő, évről-évre hasonló időpontban elvégzett kaszálás csökkenti az élőhelyi változatosságot. Egyes növényfajok nem tudnak termést érlelni, bizonyos rovarok nem tudnak kifejlődni gazdanövényük lekaszálása miatt, nagy kiterjedésű területen nem marad búvóhely stb. Másrészt az … alacsony vágásmagasságú és nagy szívóhatású … dobkaszák számtalan élőlényt elpusztítanak…. … nedves időszakban végzett kaszáláskor … a munkagépek összevágják a gyepek talaját, ezáltal fokozzák a gyomosodást és az inváziós fajok megtelepedésének esélyét. …

3.4.4. A területre kívülről ható emberi tényezők …

  • A környező szántóföldek … felől számítani lehet vegyszer és műtrágya bemosódásra.

  • A hétvégiházas üdülőterületek illegális hulladékelhelyezés forrásai lehetnek. …

4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi … korlátozások és tilalmak

4.3.1.2. Élőhelyek kezelése, fenntartása

Tilos minden … olyan új beavatkozás, ami a terület talajvízszintjét tartósan csökkentő hatást eredményezhet (például új vízelvezető csatornák, árkok létesítése, a csatornák … mélyítése, a vízjogi engedélytől eltérő mederalakítás). …

Bármely … egyéb … beavatkozás esetén, amely a védett terület vízháztartását befolyásolhatja, a tervezési folyamat során az egyeztetési szakaszban … értesíteni kell a természetvédelmi kezelőt.

A ... vízjogi engedély … felülvizsgálata során érvényesíteni kell a természetvédelmi szempontokat úgy, hogy a … szükséges ökológiai vízkészlet biztosított legyen.

A területen meg kell akadályozni a spontán terjedő idegenhonos … növények terjedését.

tilos az alábbi növényfajok egyedeinek telepítése, … szaporítószerveinek elhelyezése: amerikai kőris, bálványfa, bíbor nebáncsvirág, gyalogakác, ártéri japánkeserűfű, hibrid japánkeserűfű, óriás japánkeserűfű, kaukázusi medvetalp, Sosnowsky-medvetalp, kései meggy, magas aranyvessző, kanadai aranyvessző, selyemkóró, zöld juhar, keskenylevelű ezüstfa, arany ribiszke, akác, nyugati ostorfa, alkörmös, csicsóka, díszárpa, süntök, lándzsáslevelű őszirózsa, fűzlevelű őszirózsa, parti szőlő, japán komló.

4.3.1.3. Fajok védelme

A fajok védelmének elsősorban a megfelelő élőhelykezelés révén kell megvalósulnia.

Éves rendszerességgel monitorozni kell a következő fajok állományait: pompás kosbor, kisfészkű aszat, buglyos szegfű, csermelyaszat … A … végrehajtása a természetvédelmi kezelő feladata.

Éves rendszerességgel fel kell mérni a … fészkelő védett és fokozottan védett madárfajok állományait. A …végrehajtása a természetvédelmi kezelő feladata. …

4.3.1.5. Látogatás

A terület látogatása természetvédelmi korlátozás alá nem esik.

A területen az utakon kívül gépjárművel közlekedni csak a gazdálkodási, természetvédelmi kezelési, vízügyi, baleseti mentési, rendvédelmi, és katasztrófaelhárítási feladatok ellátása céljából lehet.

Jelzett turistautakat csak a természetvédelmi kezelővel, valamint a tulajdonosokkal és kezelőkkel egyeztetett módon lehet kijelölni.

4.3.1.6. Oktatás és bemutatás

A területen oktatáshoz, bemutatáshoz kapcsolódó infrastruktúra (tanösvények, tájékoztató táblák) csak a természetvédelmi kezelővel, valamint a tulajdonosokkal és kezelőkkel egyeztetett módon, a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával létesíthető.

4.3.1.7. Kutatás, vizsgálatok

A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez, kivéve, ha a kutatást a természetvédelmi kezelő végzi, vagy végezteti. …

4.3.1.8. Terület- és földhasználat

A területen tilos a jelenlegi művelési ágak intenzívebb területhasználati céllal történő megváltoztatása. Szántó, gyümölcsös, szőlő, halastó, stb. művelési ágú ingatlant létesíteni korábbi gyep, erdő, nádas, vagy kivett művelési ágú ingatlan helyén nem lehet.

A területen új épületek létesítése tilos.

Egyéb építmények létesítése a védett természeti területen csak a természeti értékek sérelme nélkül, a természetvédelmi kezelővel egyeztetett módon, a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával történhet.

A területen új utak csak a természetvédelmi kezelővel egyeztetett módon, a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával létesíthetők.

Burkolt utak a területen csak a természetvédelmi kezelővel egyeztetett módon, a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával létesíthetők.

A területen ipari jellegű létesítmény nem létesíthető.

A területen halastó nem létesíthető.

Külszíni bányaművelés a területen nem végezhető.

Talajvizet megcsapoló vízkivételi műtárgy a területen nem létesíthető.

A vadállomány kezelését a vadgazdálkodási üzemterv előírásai szerint kell végezni. A kártékony vadfajok ritkítása során a kevésbé szelektív eljárásokat (pl. mérgezés) nem szabad alkalmazni.

Vadászati, vadgazdálkodási létesítmények, berendezések csak a természetvédelmi kezelővel egyeztetett módon, a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával helyezhetők el.

A területen csak őshonos vadászható vadfajok tarthatók fenn.

Vadaskert, mesterséges fácán-, vízivadnevelő, kibocsátótelepek nem létesíthetők

A vadásztársaságok által kezdeményezett élőhelyfejlesztési munkálatokat csak a természetvédelmi kezelővel egyeztetett módon, a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával szabad végezni.

Technikai sporttevékenységek nem végezhetők a területen.

Az Oláh-réti víztározó kotrásából származó iszap elhelyezése kizárólag a Nyíregyháza 01334/13 helyrajzi számú területen megengedett. … Az iszaplerakás miatt a jövőben jellegükben megváltozó területeken erdő, vagy fásított terület művelési ágnak megfelelő területhasználat engedélyezhető. A területen kizárólag honos fafajú fásítás és erdőtelepítés engedélyezhető.

4.3.1.9. Természetvédelmi infrastruktúra

A terület határain, a főbb földutak bejáratánál természetvédelmi hatósági tájékoztató táblákat kell elhelyezni, és gondoskodni kell azok fenntartásáról.

4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető kezelési módok, korlátozások és tilalmak

Repülőgépes mezőgazdasági munka a területen nem végezhető.

4.3.2.2. Gyep (rét, legelő) művelési ágú területek kezelése

Gyepgazdálkodás a gyeptípushoz igazodó legeltetéssel, kaszálással, természetkímélő használattal történhet.

A gyepek területén erdő létesítése tilos.

A gyepek kaszálással, vagy juh, szarvasmarha, ló, kecske legeltetésével hasznosíthatók.

Legeltetés esetén az állatlétszámot a gyepek eltartóképességének figyelembevételével kell meghatározni. A legelőállat létszáma nem haladhatja meg az 1 számosállat/hektár értéket.

Gyepterületen gépi munkát csak szilárd, száraz talajon szabad végezni.

A kaszálást úgy kell végezni, hogy a gyep állatvilága képes legyen menekülési útvonalat találni a zavartalan gyepfoltokra. Tilos a kívülről körkörösen befelé haladó, egyre kisebb kaszálatlan foltot kerítő kaszálás, ilyenkor ugyanis a körbezárt belső foltba szorul a gyep állatainak jelentős része, amelyek elpusztulhatnak a kaszálás befejezésekor, a körbezárt folt lekaszálásakor. A gyepet belülről körkörösen kifelé haladva, vagy egy irányban fogyasztva lehet csak kaszálni, biztosítva kapcsolatát a kaszálatlanul hagyott területekkel.

A gyepek műtrágyázása, égetése, növényvédő szerek használata tilos.

Gyepeken szerves trágya és talajjavító anyag deponálása tilos.

4.3.2.4. Nádas művelési ágú területek kezelése

Nádvágás csak fagyott talajon vagy jégen végezhető.

A nádas égetése tilos.

4.3.2.5. Erdők, erdő művelési ágú területek kezelése

Védett természeti területen minden erdőállomány elsődleges rendeltetése a védelmi rendeltetés a természet védelméről szóló … törvény alapján. Az erdőállományok további, másodlagos rendeltetése lehet a gazdasági rendeltetés.

Erdőfelújítást a termőhelynek megfelelő őshonos fajokkal kell végezni.

A fakitermelés munkaműveleteit úgy kell ütemezni, hogy azok a vegetációs időszakon kívülre essenek.

A területen új erdő telepítése csak szántó művelési ágú ingatlanon, valamint a későbbi iszaplerakás miatt jellegükben megváltozott területen (Nyíregyháza 01334/13 hrsz) végezhető.

Erdőtelepítést a termőhelynek megfelelő őshonos fafajjal kell végezni.

Az Oláh-réti víztározó és az Oláhréti csatorna mellett fekvő, erdő művelési ágban található területeken az elöregedett fák kivágását és azok pótlását lehetőség szerint folyamatosan kell megoldani. Pótlásra csak őshonos fafajok használhatók.

4.3.2.5. Művelés alól kivett területek kezelése

A területen áthaladó Oláhréti tápcsatorna … fenntartási munkálatai …, karbantartási célú kotrása korlátozás és bejelentési kötelezettség nélkül végezhető. A … munkálatokat lehetőség szerint a fő madárfészkelési szezonon kívül, tehát a március 1-től június 30-ig terjedő időszakban kell végezni. A csatornameder vegyszeres gyomirtása a … 1996 évi LIII törvény 38. § (1) alapján csak a természetvédelmi hatóság előzetes engedélyével lehetséges.

 

3.4. Korlátozó és veszélyeztető tényezők elemzése

 

a) Talajvízszint-csökkenés és klímaváltozás: A régióban … általános … lecsapoló csatornák vízelvezető működése és a klíma megváltozásából … felerősödő szárazodási folyamatok az Oláh-rét Természetvédelmi Terület legértékesebb életközösségeinek leromlását okozhatják. …

 

b) Tájidegen özöngyomok terjedése: Az Oláh-rét Természetvédelmi Terület területén több olyan, nem őshonos növényfaj található, amelyek spontán terjedése veszélyezteti a természeti értékeket … (pl. keskenylevelű ezüstfa, bálványfa, magas aranyvessző, süntök).

 

c) Cserjésedéssel-erdősödéssel járó szukcessziós folyamatok: … a területen aktuálisan nem jellemző természetes folyamat, de hasonló élőhelyeken tapasztalható, hogy a kaszálás, legeltetés elmaradásával a gyepekben öregedési folyamatok (túlzott avarfelhalmozódás), illetve cserjésedés, erdősödés indul be. …

a) A jelenlegi területhasznosítás, -használat adta korlátok: A terület jelenlegi hasznosítása a természetvédelmi célkitűzésekkel nagyrészt összhangban van. … A területnek csak kis részén folyik szántóföldi művelés, ami a természetvédelmi célokkal legkevésbé összeegyeztethető. …