Ha a csatornák vize áll, a napsütés hatására gyorsan felmelegszik, tápanyagtartalma feldúsul, felszínét belepik a vízinövények, amelyek aztán a későbbiek során gátolják a vízfolyásokat. Az így eltömött csatornákat folyamatosan tisztítani kell. Évente le kell kaszálni a parti zonáció növényzetét (sás, gyékény, nád), illetve ötévente ki kell kotorni a medrükben felhalmozódó iszapot. Ezeknek a munkáknak a fajlagos költsége 1100 Ft/év/m. A mintaterület 22 km-nyi társulati kezelésű csatornahálózata esetében ez évente 24 millió forint körüli összeg.

A csatorna part fásítása árnyékolja a vizet, fényszegény környezetet hoz létre, melyet emiatt nem tud belepni a növényzet. A feliszapolódás mértéke emiatt csökken, a csatornák kezelése egyszerűbb, hosszabb időszakok eltelte után szorulnak iszaptalanításra.

Az erőkkel, rétekkel, tavakkal, fasorokkal, ligetes legelőkkel tagolt tájszerkezet nemcsak természetvédelmi szempontból jelentős. A táj szerkezete jelentős mértékben befolyásolja a táji adottságokat meghatározó folyamatokat, így elsődlegesen a klímát (hőmérséklet, páratartalom, szélsebesség) és a vízháztartást. Tagolt tájszerkezet mellett ritkák a szélsőségek, a táj képes őrizni sajátos arculatát. A tavak déli oldalán megjelenő erdők például komoly páracsapdát alkotnak, másrészről pedig a vízfelületek árnyékolásával akadályozzák a víz túlmelegedését és begazosodását. Az időszakosan elborított rétek dúsfüvű legelők, vagy kaszálók, ugyanakkor lehetővé teszik a pontyfélék szaporodását. Ebből is látszik, hogy a tagolt tájszerkezet érdekében nem a gazdálkodásról kell lemondanunk, csupán át kell alakítani a gazdálkodás szerkezetét.

A valóságban nincsenek kedvezőtlen adottságú területek. Egy-egy mélyfekvésű, belvizes foltokkal terhes szántó csak azért kedvezőtlen adottságú, mert nem arra használjuk, amire való. Nem kizárt, hogy egy orvos saját kezűleg is fel tud építeni egy házat, adottságai viszont e téren lényegesen kedvezőtlenebb, mint egy kőművesé, és viszont, a kőműves adottságai is kedvezőtlenek, ha valamilyen műtétet akarnánk elvégeztetni vele. Ha ennek ellenére történetesen kőművesekkel végeztetünk műtéteket, számolnunk kell azzal, hogy az esetek nagyobb részében kárt okoznak. Ugyanígy a mélyfekvésű szántókon is tönkre mehet a termés, kevesebbet adhat a föld, balszerencsés esetben elsüllyedhet a traktor vagy a kombájn. Ez azonban nem a terület hibája, hanem a területhasználó tévedése. Egyszerűen nem arra használja az adott földet, amire való.

A belvizes szántó vízfoltjaiban, ha elég nagyok, tavakat alakíthatunk ki, vagy visszahozhatjuk az eredeti vízborításokat. Számos területen e dűlők neve vall adottságaikról. Ha mi a Várjános-tóban, vagy az Anyita-tóban vagy a Nagy-tóban stb. akarunk szántani, tudomásul kell vennünk, hogy oda időnként visszatérhet a víz, és akkor a szántónkból Szán-tó lesz. Ha azonban e tájelemeket az adottságaiknak megfelelően használjuk, az időszakos vízborításokat természetes rét-legelő-, vagy erdőöntözésre fordítjuk, a kedvezőtlen adottságok mindjárt kedvezőre váltanak. Magyarán egy-egy tagolt tájszerkezet kialakításakor nem a gazdálkodásról kell lemondanunk, hanem az adottságokból fakadó állandó fenyegetettségtől szabadulunk meg. Nem magára hagyjuk a területet, csupán a haszonvételeink során nem megváltoztatjuk, hanem fenntartjuk a táj természet adta szerkezetét.

Az iparszerű mezőgazdaság szervezése során a kombájn asztalához igazították a tájat. Különféle módszerekkel igyekeztek eltűntetni a földfelszín formakincsének egy jelentős részét, s a tagolt tájból egysíkú, az asztallap simaságú lapályhoz közelítő felszínt kialakítani. A projekt beavatkozásai során ott, ahol ma a területek e legmélyebbek kis részt visszaalakítjuk az eredeti, vagy ahhoz közelítő felszínformákat.

A tavak kialakítása során szigetekkel, különféle élőhelyekkel tarkított szerkezet kiépítésére törekedünk. Fontos, hogy a mély, keskenyebb, így egész álló nap árnyékban maradó sávok mellett széles, sekélyebb gyorsan felmelegedő, benövényesedő parti zónák is jelen legyenek a tavakban. Így tudunk kedvező feltételeket teremteni a kialakuló élelemláncnak.

A hetedik ábrán látható tó felülnézeti képe. Itt látható, hogyan helyezkednek el a szigetek között a mélyebb, árnyékolt csatornák, hogyan húzódik meg köröttük a tó hosszan elnyúló sekélyebb része. E kiépítés az ártéri tavak, laposok, holtágak különféle formáit összesíti.

Tavunk így néz ki a tavaszi vízbőség idején. A türkizkékkel jelölt sáv a tó legnagyobb kiterjedését jelöli. Ilyenkor a tó sekélyebb részét övező réteken, erdőkben víz áll, mely fokozatosan húzódik vissza. Édesvízi halaink szaporodása szempontjából az elöntött rétek és azok növényzete felbecsülhetetlen értékű. Az ellepett növényi szálakra rakják le a halak ívás idején az ikráikat, itt történik a megtermékenyítés. Ha nincs elborítás, ha nincs növényzet, a halak nem tudnak szaporodni, életterük csökken, populációjuk visszaesik.

Két hét után a víz visszahúzódik a rétekről, erdőkről, és megjelenik a tó „nagyvízi medre”, mely a párolgás és a beszivárgás függvényében nyár végére szép lassan vissza is húzódhat. Nagyobb szárazságok idején az is előfordulhat, hogy a talajvízszintje alá mélyített halágyakat kivéve akár teljesen ki is szárad. Itt az átlagos években várható vízszintingadozást jelenítettük meg.

A tavakban a halak állandóan vándorolnak a mélyebb, árnyékolt így hidegebb, oxigénben gazdag vízből a gyorsan felmelegedő, sekély, táplálékban gazdagabb területek felé. Ezt a vándorlást lehet haszonra fordítani cégék, olyan halrácsok segítségével, melyeken csak a méreten aluli halak tudnak átjutni.

A cége a rekesztő halászat eszköze. Nem a vizet, csak a halakat rekeszti ki az ártérre, hogy ott majd a vizek apadásának sorrendjében zsákmányul eshessenek a halászoknak. A cége olyan halrács, melynek kapui áradáskor nyitva állnak, így a halak akadálytalanul kijuthatnak a mederből az ártérre. Apadáskor viszont ezeket a kapukat a halászok vagy állandó ráccsal, vagy vesszőből, esetleg hálóból készített varsákkal zárják el. Így azok a halak, melyek a lécek és vesszők rései, vagy a háló szemei között nem férnek át, a varsában rekednek, ahonnan könnyedén kiszedhetők.